Logowanie Rejestracja Promocje Nowości

Twój koszyk jest pusty
W przechowalni: 0

SOFTEAM Sp. z o.o.
ul. Okopowa 47,
01-059 Warszawa
NIP: 5213339498
REGON 017258372
KRS: 0000013271
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ING Bank Śląski S.A.
NUMER KONTA: 73 1050 1038 1000 0022 9370 3522

Kapitał Zakładowy: 105.500,00 złotych

Strona główna >> Aktualności » CZYSTE POWIETRZE 2020

 

CZYSTE POWIETRZE 2020

WEŹ DOFINANSOWANIE Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.
 

Podstawowy poziom dofinansowania

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) ustalonym:

- zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

- na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Poziom dofinansowania i intensywność dofinansowania:

1) 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż 1000 zł;

2) 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, lecz nie więcej niż 5000 zł;

3) 30% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda o klasie efektywności energetycznej A+ do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, lecz nie więcej niż 9000 zł;

4) 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu), lecz nie więcej niż 13500 zł;

5) 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu gruntowej pompy ciepła, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, lecz nie więcej niż 20250 zł.

Zakres przedsięwzięcia i limit dofinansowania

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Łączna maksymalna kwota dotacji

Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej 25000 zł

Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną 30000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania i intensywność dofinansowania:

1) 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż 1000 zł;

2) 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, lecz nie więcej niż 5000 zł;

3) 60% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda o klasie efektywności energetycznej A+ do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, lecz nie więcej niż 18000 zł;

4) 60% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu), lecz nie więcej niż 18000 zł;

5) 60% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu gruntowej pompy ciepła, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, lecz nie więcej niż 27000 zł.

Zakres przedsięwzięcia i limit dofinansowania

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Łączna maksymalna kwota dotacji

Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej 32000 zł

Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną 37000 zł

Więcej: https://czystepowietrze.gov.pl


sitepromotor