Logowanie Rejestracja Promocje Nowości

Twój koszyk jest pusty
W przechowalni: 0

SOFTEAM Sp. z o.o.
ul. Okopowa 47,
01-059 Warszawa
NIP: 5213339498
REGON 017258372
KRS: 0000013271
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ING Bank Śląski S.A.
NUMER KONTA: 73 1050 1038 1000 0022 9370 3522

Kapitał Zakładowy: 105.500,00 złotych

Strona główna >> Aktualności » Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego
 

OGŁOSZENIE NABORU
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)
 
 • Cel programu
 •  

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów dostawczych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do wsparcia zeroemisyjnego transportu polegających na:

- zakupie/leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,

- zakupie punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Przez „nowy pojazd elektryczny” należy rozumieć pojazd kategorii N1, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), który jest fabrycznie nowy i który nie był przed zakupem/leasingiem zarejestrowany.
 

 • Terminy i sposób składania wniosków
 •  

wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w okresie  od 26.06.2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków o wsparcie jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.
 

 • Budżet naboru
 •  

Budżet na realizację celu programu wynosi do 70 000 tys. zł.
 

 • Formy dofinansowania
 •  

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji.
 

 • Intensywność dofinansowania
 •  

- do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł na zakup/leasing pojazdów elektrycznych (nie jest wliczany koszt nabycia punktu ładowania),

- do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 000 zł na nabycie punktu ładowania o mocy do 22kW.
 

 • Beneficjenci
 •  

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).
 

 • Kontakt w sprawie programu
 •  

evan@nfosigw.gov.pl


sitepromotor