Logowanie Rejestracja Promocje Nowości

Twój koszyk jest pusty
W przechowalni: 0

SOFTEAM Sp. z o.o.
ul. Okopowa 47,
01-059 Warszawa
NIP: 5213339498
REGON 017258372
KRS: 0000013271
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ING Bank Śląski S.A.
NUMER KONTA: 73 1050 1038 1000 0022 9370 3522

Kapitał Zakładowy: 105.500,00 złotych

Strona główna >> Aktualności » Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż”

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż”
 

OGŁOSZENIE NABORU
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż”
 
 • Cel programu
 •  

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie – zeroemisyjnym przewozie osób.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do wsparcia zeroemisyjnego przewozu osób polegających na:

- Zakupie/leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,

- zakupie i montażu punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Przez „nowy pojazd elektryczny” należy rozumieć pojazd kategorii M1, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), który jest fabrycznie nowy i który nie był przed zakupem/leasingiem zarejestrowany.
 

 • Terminy i sposób składania wniosków
 •  

wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać w okresie 26.06 2020 r. – 31.07.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski osobne dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków o wsparcie jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.
 

 • Budżet naboru
 •  

Budżet na realizację celu programu wynosi do 40 000 000 zł, w tym:

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 25 000 000 zł,

2) dla zwrotnych form dofinansowania– do 15 000 000 zł.
 

 • Formy dofinansowania
 •  

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

UWAGA: wnioski należy składać na odrębnych formularzach

 •  
 • Intensywność dofinansowania
 •  

Intensywność dofinansowania dla dotacji:

dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 25 tys. zł,

Intensywność dofinansowania dla pożyczki:

dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.
 

 • Beneficjenci
 •  

Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 

 • Kontakt w sprawie programu
 •  

koliber@nfosigw.gov.pl


sitepromotor