render('@app/views/_partials/header-menu'); ?>

Obwiązujący Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.

Maksymalna kwota dotacji:

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszt realizacji inwestycji przekroczy 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszy projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)

docieplenie przegród budynku

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania:

dotacja

pożyczka

Nabór wniosków:

prowadzony jest w tybie ciągłym

wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Fundusz

terminy składania i rozpatrywania wniosków będą zamieszczone na stronie Funduszu

Wymagania techniczne: http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/materialy/wymagania_techniczne_16.01.2019.pdf

Ulotka informacyjna: http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/1_program_priorytetowy_czyste_powietrze_2019-01-15__003.pdf