render('@app/views/_partials/header-menu'); ?>

PROGRAM PRIORYTETOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - IV edycja

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, prowadzącej do racjonalizacji zużycia energii lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Beneficjent Programu (Wnioskodawca) - jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne uczelnie wyższe i samorządowe instytucje kultury.

1) wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2019-2020; 2) termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2021 roku; 3) wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania: do 31.12.2021 roku. 

Budżet Programu: Budżet Programu wynosi: 30.000.000,00 zł, w tym: 1) w formie pożyczki łącznie: 18.000.000,00 zł, tj. 9.000.000,00 zł na rok 2019 i 9.000.000,00 zł na rok 2020; 2) w formie dotacji:12.000.000,00 zł, tj.: tj. 6.000.000,00 zł na rok 2019 i 6.000.000,00 zł na rok 2020; przy czym kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do rozdysponowania na rok następny.

Nabór wniosków: 1) wnioski składane są w siedzibie Funduszu. 2) nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym do 30.09.2020 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych przez Fundusz w Budżecie Programu (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu). 

Ulotka informacyjna: http://wfosigw.lodz.pl/file.php?i=przegladarka-plikow/Program-RE-2019-zalacznik-do-Uchwaly-RN_1.pdf