render('@app/views/_partials/header-menu'); ?>

Oze-market

Administratorem Twoich danych jest Zybel sp. z o.o..

  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia współpracy, realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej lub wysyłki newslettera – w zależności od charakteru naszych kontaktów - i nie będą udostępniane innym odbiorcom i do państw trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub upłynięciu okresu przetwarzania koniecznego do realizacji celu, w jakim dane te zostały nam przekazane.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).