render('@app/views/_partials/header-menu'); ?>

Program Agrenergia 2019 - 2023

Tytuł programu: Agroenergia
Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.:
1) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 80 000 GJ/rok, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania co najmniej 80 000 GJ/rok.
2) Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 50 000 Mg/rok, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania co najmniej 50 000 Mg/rok.
3) Zmniejszenie emisji CO 2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 30 000 Mg/rok
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 30 000 Mg/rok.
4) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 10 000 MWh/rok, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 10 000 MWh/rok,
5) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej) – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 20 000 GJ/rok, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 20 000 GJ/rok,
6) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – planowana
wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 10 MW, w tym:
wartość dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 10 MW,
7) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 10 MW, w tym:
dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 10 MW.

Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 200 000 tys. zł
1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 tys. zł
2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025, przy czym:
1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.,
2) środki wydatkowane będą do 2025 r.


Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio
w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW .

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r. do 31.12.2025 r.,
Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych” 1 , z zastrzeżeniem, że:
a) koszty w ramach kategorii 3.1 „Przygotowanie przedsięwzięcia” kwalifikują się do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów audytu środowiskowego oraz audytu energetycznego (o ile jest niezbędny do realizacji inwestycji);
b) wyłącza się koszty kategorii 3.2 „Zarządzanie przedsięwzięciem” z zastrzeżeniem,
że kwalifikuje się koszty „Nadzoru inwestorskiego i autorskiego”;
c) w ramach kosztów z pozycji a) – b) do dofinansowania kwalifikują się także koszty
przygotowania niezbędnej dokumentacji poniesione przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie;
d) wyłącza się koszty kategorii 3.3 „Koszty informacji i promocji”;
e) wyłącza się koszty kategorii 3.4.1 „Koszt nabycia nieruchomości niezabudowanej
nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu” oraz koszty kategorii 3.4.4 „Pozostałe koszty”;
f) koszty w ramach kategorii 3.4.3 „Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne”, przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych, nie mogą przekraczać 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym nie kwalifikuje się kosztów z zakresu organizacji i zarządzania działalnością rolniczą.

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.

Dofinansowanie w formie pożyczki:
a) kwota pożyczki: od 100,00 tys. zł do 2 000,00 tys. zł,

2b) oprocentowanie pożyczki:
a. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku,
b. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6),
c) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
d) okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
e) okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
f) pożyczka nie podlega umorzeniu.
2) W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. W przypadku pożyczki, na potrzeby ustalenia stopy referencyjnej Beneficjentom przypisuje się niski rating finansowy.
3) Warunkiem uzyskania dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu 7.5.1 Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej, której mogą towarzyszyć inwestycje z pozostałych zakresów wspieranych przedsięwzięć.
4) Warunkiem realizacji inwestycji z zakresu 7.5.2 Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, dotyczącej technologii służącej do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów jest wykorzystanie w min. 80% powstałych paliw/ substratów we własnym źródle.

Beneficjenci: Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to  ospodarstwo.

Rodzaje przedsięwzięć
7.5.1 Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej
Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z możliwością podłączenia ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) źródła odnawialne,
b) źródła kogeneracyjne,
c) technologie wykorzystujące ciepło odpadowe.
Zakres przedsięwzięcia może obejmować projekty kompleksowe, łączące źródło energii z systemem jej magazynowania, uzasadnionym pod względem technicznym i ekonomicznym. Z grupy przedsięwzięć wyłącza się:
– inwestycje polegające na wykorzystaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, w tym odpadów i paliw pochodzących z odpadów komunalnych,
– inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych.

Złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego wykonanego zgodnie z Zaleceniami przygotowania audytu energetycznego zamieszczonymi na stronie NFOŚiGW, Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego zweryfikowanego przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie,
a oszczędność energii ma być nie mniejsza niż 5%.
 

Więcej na:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/